பேசுங்கள்: கொட்டாகு

பேசுங்கள்: கொட்டாகு இந்த கட்டுரையில் கேமர்கேட் சர்ச்சைக்கு ஒரு குறிப்பு இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா? கோட்டாக்கு சர்ச்சையின் மையமாக இருந்ததாக தெரிகிறது. பதிவைப் பொறுத்தவரை, நான்

Read more